Salgs- & leveringsbetingelser

KASVI ApS’ salgs- og leveringsbetingelser for ydelser, service og salg af produkter til privat- og erhvervskunder

1. Generelt

1.1 Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gør sig gældende ved aftale indgåelse mellem KASVI, CVR-nummer 40381724, (”Virksomheden”) og kunden (”Kunden”) vedrørende salg og levering af ydelser, service og produkter fra Virksomheden til Kunden. Betingelserne er altid gældende medmindre andet er skriftlig aftalt.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med den mellem Virksomheden og Kunden indgåede aftale (”Aftalen”) det samlede aftalegrundlag i forhold til Virksomhedens salg og levering af ydelser, service og produkter til Kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Myndigheds behandling

Hvis der ikke er indgået aftale om andet skal Kunden altid sørge for nødvendige godkendelser af projektet, f.eks. indhentning af byggetilladelse hos kommunen.

2.3 Ændring og tillæg

Ændring af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har indgået en skriftlig aftale herom. Ændring der sker i forhold til punktet ”Accept og Betingelser” i Aftalen kan af Virksomheden ændres uden at indhente skriftlig accept fra eller give Kunder varsling herom.

3. Pris og betaling

3.1 Pris

Prisen for ydelser, service og produkter er fastlagt i Aftalen og kan som udgangspunkt kun ændres ved skriftlig aftale herom. I særlige tilfælde kan den aftalt pris afvige uden Virksomheden skal indhente skriftlig accept fra Kunder herom. Disse særlige tilfælde kan findes i punkt ”5. Særlige tilfælde”.

Ved aftale mellem Virksomheden og erhvervskunder er priserne eksklusive moms. Ved aftale mellem Virksomheden og privatkunder er priserne inklusive moms.

3.2 Betaling

Medmindre andet er skriftlig aftalt, forpligter Kunden sig til at betale alle fakturaer for ydelser, service og produkter, senest 8 dage fra fakturadato.

Ved mersalg af ydelser, service og produkter i forbindelse med faste ejendomsservice aftaler fremsendes der løbende faktura på dette mersalg. Medmindre andet er aftale skal fakturaen på mersalg først betales via det månedlige kontoudtog. Virksomheden vil fremsende kontoudtoget ved udgangen af hver måned.

3.3 Forsinket betaling

Hvis kunden underlader at betale en faktura for ydelser, service eller produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betalingen sker.

3.4 Ophævelse af Aftalen ved manglende betaling

Ved faste aftaler mellem Virksomheden og Kunde, f.eks. ejendomsservice samt projektaftaler med flere ratebetalinger har Virksomheden udover renter efter pkt. 3.3 ret til at standse arbejde hvis følgende gør sig gældende: Hvis kunden underlader at betale en forfalden faktura seneste 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden.

4. Tilbud

4.1 Tilbud

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunder andet. Ved ændring eller tilføjelser i det fremsendte tilbud gør en ny 30 dags frist for accept sig gældende når Kunden modtager det reviderede tilbud fra Virksomheden.

5. Særlige tilfælde

5.1 Prisstigninger

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre prisen, såfremt der er sket en prisstigning fra underleverandør, valutakursændringer, materialeprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold.

5.2 Skjulte hindringer

Der tages forbehold mod skjulte hindringer, som ikke ved normale og rimelige foranstaltninger kan erkendes forud for afgivelse af tilbud. F.eks. store sten i jorden, affald, tykt muldlag m.fl.

5.3 Forurenet jord

Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord (forureningsklasse 0/1). Virksomheden forbeholder sig retten til at opjustere prisen på deponi herefter.

5.4 Oplysninger om kabler, rør m.fl.

Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for skader på kabler og rør, hvis Kunden ikke har udpeget dem inden igangsætning af den aftalte opgave. Dette gør sig dog ikke gældende hvis Virksomheden burde kunne have forudset placering af disse ud fra dæksler, bokse og afdækning i form af bånd med videre.

6. Tidsplan og Levering

6.1 Tidsplan

Tidsplanen for udførsel af det aftalte arbejde koordineres løbende mellem Virksomheden og Kunden. I Aftalegrundlaget kan diverse frister for det aftalte arbejde indskrives, og disse har Virksomheden ansvaret for at overholde, hvis Kunden overholder dennes forpligtelser jf. Aftalegrundlaget og pkt. 6.2. Virksomheden tager forbehold for ændring i tidsplanen ved f.eks. ekstraarbejde, vejrlig og andre forhold, som Virksomheden ikke har indflydelse på.

6.2 Kundens forpligtelser

Såfremt den aftalte tidsplan og dokumentation mv. ikke overholdes fra Kundens side, vil dette som udgangspunkt betyde overskridelse af den fastsatte pris, idet dette betyder en mindre optimal gennemførsel af det aftalte arbejde.

6.3 Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i levering af ydelser, service eller produkter informerer Virksomheden Kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og en ny forventet leveringstid. Ved kort (en til to dage) forsinket levering ved faste ejendomsservice aftaler, f.eks. ugentligt tjek, skal Virksomheden som udgangspunkt ikke melde Kunde om den forsinkede levering. Virksomheden skal derimod udføre den pågældende ydelse snarest muligt.

6.4 Ejendomsforbehold

Indtil betalingen er sket har Virksomheden ejendomsretten til ethvert produkt. Ved ydelser og services overgår ejendomsretten til Kunden ved udførsel med det forbehold, at betalingen sker rettidig.

7. Reklamation og materialer

7.1 Reklamation

Reklamation over eventuelle mangler ved det udførte arbejde skal fremsættes over for Virksomheden straks og inden 8 dage efter manglen er eller brude være opdaget. Kunden skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af det endelige arbejde. Hvis Kunden ikke opfylder dette, vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

Ved reklamationer over mangler skal Kunden altid kunne fremvise behørig dokumentation for den pågældende mangel, som Kunden ønsker at reklamere over. Virksomheden har altid ret til at foretage afhjælpning af den reklamerede mangel.

7.2 Græsplæner

Ved såning og anlægning af græsplæner tages der forbehold for, at sten kan forekomme i overfladen på op til 4 cm. Ved anlæg og etablering af græsplæner skal Kunden påregne, at plænen skal tromles indenfor det første år for at opnå optimal jævnhed i plænen. En græsplæne anses først som færdig anlagt efter et år, og Kunden skal derfor være opmærksom på at trafik på plænen de første 6 måneder, kan medføre ekstra ujævnheder og bare pletter i græsplænen.

7.3 Planter

Ved levering og beplantning af planter yder Virksomheden en plantegaranti, så længe Virksomheden efterfølgende står for pasningen af planterne. Plantegarantien frafalder når Virksomheden ikke længere står for den faste pasning af planterne og/eller hvis planterne angribes af sygdom, skadedyr eller andre udefrakommende skader. Kunden overtager selv pasning af planter når Virksomheden overdrager det færdige arbejde, hvis andet ikke er skriftligt aftalt. Når Kunden overtager pasning af planter, bortfalder plantegarantien, og Virksomheden er herefter udelukkende ansvarlig for efterfølgende misvækst i det omfang Kunden kan dokumentere mangler i Virksomhedens ydelser, service og produkter. Ved en reklamation herom skal Kunden kunne fremlægge en skriftlig plan over pasningen af planterne, indeholdende information om rengøring, vanding samt gødning med angivne mængder og tidspunkter.

7.4 Underleverandører

I forbindelse med indgåelse af aftalen, dvs. forud for levering, udskiftning og supplering af materialer og ydelser, skal Kunden skriftligt oplyse Virksomheden såfremt der er ønsker om en bestemt type materialer fra en bestemt leverandør. Hvis Kunden ikke gør dette seneste ved accept af tilbuddet, kan Virksomheden frit vælge leverandør af materiale til den pågældende aftale. Eventuelle afvigelser i det endelige arbejdes udseende eller udtryk som følge af leverandørvalg, kan ikke betragtes som fejl eller mangler, såfremt Kunden ikke forinden har iagttaget nærværende bestemmelse.

7.5 Følgeskader og tab

Virksomheden er ikke ansvarlig for følgeskader på bygninger osv. ved brug af maskiner, medmindre der er tale om en direkte påkørsel. Ved algebehandling er det Kundens egen vurdering om overfladen kan tåle behandlingen. Virksomheden kan derfor ikke holdes ansvarlig for evt. følgeskader så som misfarvning, overflade skader og lignende. Ved fliserens kan Virksomheden ikke holdes ansvarlig for evt. udvaskning af grus, som efterfølgende kan medføre sætnings skader. Kunden kan ikke gøre krav mod Virksomheden for evt. tab grundet det helt eller delvist udførte arbejde.

8. Garanti og ansvar

8.1 Garanti

Virksomheden yder ikke garanti for materialer og produkter anvendt i arbejdet ud over den garanti, som leverandøren og/eller producenten af de enkelte materialer og produkter yder overfor Virksomheden. Virksomheden forbeholder sig altid ret til at foretage afhjælpning ved eventuelle garanti spørgsmål.

8.2 Ansvar

Hver part er ansvarlige for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

8.3 Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for Kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af ydelser, service og produkter, som Virksomheden netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.

8.4 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig for Kunden for indirekte tab.

8.5 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglede opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelser, hærværk og arbejdsstridigheder.

9. Misligholdelse

9.1 Misligholdelse

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser jf. Aftalegrundlaget, er Virksomheden berettiget til efter eget valg at:

a) Ophæve den pågældende aftale såvel som andre aftaler indgået med Kunden

b) Stille krav om ændrede betalingsbetingelser eller vilkår for aftalens opretholdelse

c) Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af misligholdelsen, herunder krav om erstatning fra Kunden

Virksomheden kan påbegynde et eller flere af ovenstående punkter, hvis Kunden ikke inden for en rimelig frist har afhjulpet, af Virksomheden påviste, misligholdelse af Aftalegrundlaget.

10. Fortrolighed

10.1 Persondata

Vi registrerer følgende, hvis andet ikke er aftalt; navn, adresse, telefon- og mobilnummer, e-mail og eventuelle kontaktpersoner samt kontaktoplysninger på disse. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke ydelser, service og produkter Kunden har købt.

10.2 Videregivelse og brug

Kunden og Virksomheden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.3 Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig, eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarlig for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

11. Gældende lov og værneting

11.1 Gældende lov

Partners samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

11.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.